سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فرهنگستان علوم اسلامی 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج اصول