شرط و شروط یک تنفیذ ؛ بررسی تفاوت نظام بیعت و نظام رأی در اداره ی جامعه
59 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سوره اندیشه ) شهریور و مهر 1392 - شماره 71 - 70 (4 صفحه - از 133 تا 136)
تعداد شرکت کننده : 0